خرید اشتراک

پنل های اشتراک

در صورت عدم دانلود سهمیه روزانه، سهمیه فوق باطل گشته و به روزهای آتی اضافه نمی گردد

طرح های ویژه شامل اشتراک نمی شوند و می بایست هزینه آن پرداخت شود

شما مجاز به انتشار یا اشتراک طرح های پارس گرافیک

نیستید.فقط مجاز به چاپ طرح ها می باشید.

هر شب ساعت 24 ،‌ روز جدید شما آغاز و میتوانید دانلود نمایید

 

خرید اشتراک 1 ماه

به انتخاب شما

اشتراک 1 ماه - (30 روز)

دانلود روزانه 10 طرح

اشتراک 1 ماه - (30 روز)

دانلود روزانه 20 طرح

اشتراک 1 ماه - (30 روز)

دانلود روزانه 30 طرح

خرید اشتراک 3 ماه

به انتخاب شما

اشتراک 3 ماه – (90روز)​

دانلود روزانه 10 طرح

اشتراک 3 ماه – (90روز)​

دانلود روزانه 20 طرح

اشتراک 3 ماه – (90روز)​

دانلود روزانه 30 طرح

خرید اشتراک 6 ماه

به انتخاب شما

اشتراک 6 ماه – (180روز)​

دانلود روزانه 10 طرح

اشتراک 6 ماه – (180روز)​

دانلود روزانه 20 طرح

اشتراک 6 ماه – (180روز)​

دانلود روزانه 30 طرح