Icons

در موضوعات مختلف

Photos

تصاویر کاربردی

Photos

تصاویر کاربردی

Vectors

تغییر اندازه بدون کم شدن کیفیت

Photos

تصاویر کاربردی

Slice

تصاویر دور برشی شده

آرایشگاه

پیرایش

آرایش به معنی افزودن است و در اصل، در برابر واژه پیرایش قرار می‌گیرد که به معنی کم کردن است.

آرایشگری در ایران نیز دارای سابقه تاریخی است آرایشگران که در قدیم با نام سلمانی مطرح بودند جدا از کوتاه کردن موی سر، به درمان بیماران هم می پرداختند.سلمانی کسی بود که چند کار مهم از دستش بر می آمد. مثلاً می توانست دندان بیماران را بکشد، به آنها جوشانده های گیاهی برای امراض شان معرفی کند و قلنج بیماران را بگیرد. آرایشگری شغل پنجم یا ششم بود. البته برخی دیگران از سلمانی ها، دکان و مغازه ای نداشتند و این نسل از سلمانی ها، تا اوایل دهه ۷۰ نیز به کارشان ادامه می دادند. آنها با یک ماشین اصلاح قدیمی در کوچه و خیابان ها راه می افتادند و سر مردم را می تراشیدند. فقط یک مدل وجود داشت، اینکه موها را از پشت تا خط گردن و از کناره ها تا بالای گوش کوتاه کنند.