Icons

در موضوعات مختلف

Photos

تصاویر کاربردی

Photos

تصاویر کاربردی

Vectors

تغییر اندازه بدون کم شدن کیفیت

Photos

تصاویر کاربردی

Slice

تصاویر دور برشی شده

آرایشگاه

پیرایش

آرایش به معنی افزودن است و در اصل، در برابر واژه پیرایش قرار می‌گیرد که به معنی کم کردن است.

آرايشگري در ايران نيز داراي سابقه تاريخي است آرايشگران كه در قديم با نام سلماني مطرح بودند جدا از كوتاه كردن موي سر، به درمان بيماران هم مي پرداختند.سلماني كسي بود كه چند كار مهم از دستش بر مي آمد. مثلاً مي توانست دندان بيماران را بكشد، به آنها جوشانده هاي گياهي براي امراض شان معرفي كند و قلنج بيماران را بگيرد. آرايشگري شغل پنجم يا ششم بود. البته برخي ديگران از سلماني ها، دكان و مغازه اي نداشتند و اين نسل از سلماني ها، تا اوايل دهه ۷۰ نيز به كارشان ادامه مي دادند. آنها با يك ماشين اصلاح قديمي در كوچه و خيابان ها راه مي افتادند و سر مردم را مي تراشيدند. فقط يك مدل وجود داشت، اينكه موها را از پشت تا خط گردن و از كناره ها تا بالاي گوش كوتاه كنند.