لوح تقدیر مذهبی

Plaque of appreciation

لوح تقدیر مشاغل

Job Certificate

لوح تقدیر ملی

National Certificate of Appreciation

لوح تقدیر متفرقه

Miscellaneous commendation plaque

لوح تقدیر مناسبتی

Occasional plaque

متن لوح تقدیر

Praise plaque text

لوح تقدیر

تقدیر نامه

تقدیرنامه نوع خاصی از نامه نگاری اداری محسوب می شود که در آن بنا به دلیلی خاص ، از یک یا چند نفر و یا یک مجموعه ، جهت موفقیت درانجام یک امر، تشکر و تقدیر به عمل می آید .

در این گونه نامه ها که معمولابه تقدیرنامه مشهور می باشد ، هدف تشویق پرسنل و یا افراد معمولی می باشد تا از این طریق به ایشان ثابت شودکه فعالیتهای مثبت آنان مورد مشاهده قرارگرفته و نسبت به این موضوع که کار ایشان ارزشمند است ، امیدوار گردند . معمولا متن تقدیرنامه ها حاوی کلمات و عبارات تحسینی بوده و از بزرگنمایی بیش ازحد به دور هستند.